• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บบอร์ดเกี่ยวกับทันตแพทย์
 • ติดตามเราได้ที่ Facebook @Job4Dent
 • มีข้อสงสัยหรือปัญหาอันใด โปรดติดต่อแอดมิน
Hello There, Guest! Login Register


รายชื่อทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟันในประเทศไทย
#1
Information 
รายชื่อได้รับการอัพเดทเมือวันที่ 2 สิงหาคม 2560

[Image: fc964c278a83aaf125d4b4a91f381fff3c15d695.png]

รายชื่อข้างล่างนี้มีทั้งประเภท อนุมัติบัตร และ วุฒิบัตร

 • ผศ.ทพ.กนก สรเทศน์
 • ทพญ.กนกนาฏ จินตกานนท์
 • ผศ.ทพญ.คุณหญิงกมลทิพย์ หุตะสิงห์
 • ผศ.ทพญ.ดร.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
 • พันโทกมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกุล
 • ทพญ.กรพินท์ มหาทุมะรัตน์
 • ทพญ.กรรณิกา ผลเจริญ
 • ทพ.กฤษฎี ปัณณะรัส
 • ทพญ.กวิยา กนกพงศ์ศักดิ์
 • ทพญ.กัลยา ลีลาปิยมิตร
 • อ.ทพญ.กัลยา อินทรีย์
 • ทพญ.กัลยา ไกรโกศล
 • ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.กิตติ สุพันธุ์วณิช
 • ทพ.กิตตินันท์ โชติแก้ว
 • ทพ.กิตติพงษ์ เดชะ
 • ทพ.เกริกศักดิ์ เจียวก๊ก
 • ทพ.เกรียงศักดิ์ เตคุณาทร
 • ทพ.โกวิท พูลสิน
 • ทพญ.เขมณัฏฐ์ พัฒนอริยางกูล
 • นส คนึงนิจ บุตรวงศ์
 • ทพ.ครรชนะ จรัณยานนท์
 • ทพ.โฆสิต วัฒนสุขชัย
 • ทพญ.งามพร ธัญญะกิจไพศาล
 • พลเรือตรี ทพ.ดร.จตุพร พุกกะเวส
 • ทพญ.จรรยา อภิสริยะกุล
 • ทพญ.จรินทร์ทิพย์ ไผทจินดาโชติ
 • ทพญ.จรีย์ ไพศาลสินทรัพย์
 • ทพ.จักรพงษ์ วิเศษสัมมาพันธ์
 • ทพญ.จันทิรา อุดมวงศ์เสรี
 • ทพญ.จารุณี คัทธมารศรี
 • น.สจารุวรินทร์ เชวงเชษฐานนท์
 • ทพญ.จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ์
 • ผศ.ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์
 • ทพญ.จินตนา จรูญธรรม
 • ทพญ.จินตรัตน์ แจ้งศรีสุข
 • ทพญ.จิรชณีย์ ใต้ธงชัย
 • ศ.คลินิก ทพญ.จิราภรณ์ ชัยวัฒน์
 • ทพญ.จุรี จินตวงศ์วานิช
 • ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฎ์
 • ทพญ.เจติญา อึ้งนภาธานินทร
 • ทพญ.เจนจิรา เจริญวัฒนานนท์
 • พันตรีหญิงชนนันท์ ไตรทรัพย์
 • ทพญ.ชนัญญา วิสุทธิศักดิ์
 • ทพญ.ชลธิชา เปี่ยมการุญรัตน์
 • ทพญ.ชลธิรา แซ่ตั้ง
 • ทพ.ชวลิต นิมิตรพรสุโข
 • ทพญ.ชวาศรี พูนวุฒิกุล
 • ทพ.ชัชชลิต พูลศักดิ์
 • ทพ.ชัชวาล ธนากรจักร์
 • ทพ.ชัยณรงค์ ก้าวสัมพันธ์
 • ทพ.ชาญชัย พรทองประเสริฐ
 • รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล
 • ทพ.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์
 • ทพญ.ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์
 • ทพญ.ชุติวรรณ รุ่งเรือง
 • ทพ.เชนทร์ พฤกษ์คุ้มวงศ์
 • รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
 • ทพญ.ญาศิณี แสงเจริญ
 • ทพญ.ฐิติกา หรรษ์ภิญโญ
 • ทพญ.ณวรรณวดี แก้วผลึก
 • ทพญ.ณัฏฐ์กฤตา พลอยล้อมเพชร
 • ทพญ.ณัฏฐยา จันทรัศมี
 • ทพ.ณัฐชัย วิริยะโกศล
 • ทพญ.ณัฐวีร์ เผ่าเสรี
 • ทพญ.ณัฐินี โกษาคาร
 • ทพญ.ดนธยา สุวภาพ
 • ทพญ.ดลใจ ณ ป้อมเพชร
 • ทพญ.ดวงกมล อัชทวีวรรณ
 • ทพญ.ดวงฤดี พลนิวัตน์วงศ์
 • ทพญ.ดวงสมร จารุจินดา
 • ทพ.ทรงชัย นครน้อย
 • รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์
 • ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล
 • ทพญ.ธนพร รักสุจริต
 • ทพญ.ดร. ธนพรรณ วัฒนชัย
 • ทพญ.ธนัฏฐา เจริญใจ
 • ทพ.ธนิต เจริญรัตน์
 • ทพ.ธรรมนูญ บุญยรางกูร
 • ทพ.ธวัชชัย บรรณากิจ
 • ทพ.ธัช อิทธิกุล
 • ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
 • ทพ.ธานัน จารุประกร
 • ทพ.ธิติ ศิริไกร
 • ทพญ.ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์
 • ทพ.ธีรนัย เงยวิจิตร
 • ทพ.ธีรพงศ์ มุทาไร
 • ทพ.ธีรวัฒน์ กันทะวงศ์
 • ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
 • ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม
 • ทพญ.นงลักษณ์ เจริญวรลักษณ์
 • ทพ.นพปฎล จันทร์ผ่องแสง
 • นาวาเอกหญิง ทพญ.นพวรรณ วิรยศิริ
 • ทพ.นรชัย สกุลคู
 • พ.ต.ท.นรินทร์ เจนยุทธนา
 • ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์
 • ทพญ.นันทพร รื่นกระวี
 • ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ
 • รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ
 • ผศ.ทพญ.นิธิภาวี ศรีสุข
 • ผศ.ทพญ.นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ
 • ทพญ.นิรมล ลีลาอดิศร
 • ทพ.นิรันดร์ลาภ ฤกษนันทน์
 • ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์
 • ทพญ.นีรนาท ถิระศุภะ
 • ทพญ.นุชสรา ผิวบาง
 • ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล
 • รศ.ทพญ.บุญศิวา ซูซูกิ
 • ทพญ.บุญสม สุภาพันธ์
 • ทพญ.บุศรินทร์ กะตากูล
 • ทพ.ปกรณ์ ส่งศิริ
 • ทพ.ปกาญจน์ กาญจนะ
 • ทพ.ปภินวิช วิพัฒนบวรวงศ์
 • ทพญ.ปรวิชยา ก่อเกียรติศิริกุล
 • ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
 • ทพ.ประภาส วงศ์ล่ำซำ
 • ทพญ.ปริญดา เลิศพิทยาคุณ
 • ทพญ.ดร.ปรียดา สันติลักขณาวงศ์
 • ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์
 • ทพ.ปัญจพร นิทัศน์นรเศรษฐ์
 • ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์
 • ทพ.ปิยะ ปิยะชน
 • ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์
 • ทพ.พงศธร พู่ทองคำ
 • ทพ.พงศ์สิน พงษ์สุภาธนานนท์
 • ทพญ.พชรศิริ ธีรนาคนาท
 • ทพญ.พรคณา อัศวหน้าเมือง
 • ทพ.พรชัย จรัสเจริญวิทยา
 • รศ.ทพญ.พรทิพย์ ชิวชรัตน์
 • ทพญ.พรทิพย์ วีรยางกูร
 • ทพญ.พรทิวา เสนารักษ์
 • ทพญ.พันตรีหญิงพรเพชร หรูจิตรวัฒนา
 • ทพญ.พรรณมาศ เอี่ยมอำนวยสุข
 • รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ
 • ทพ.พฤทธ์ เกียรติวงศ์
 • ผศ. นาวาโทพลพิทยา วรชาติ
 • ทพญ.พัชรพรรณ รังษีกิจโพธิ์
 • ผศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
 • ทพญ.พิกุล ปิติกุลตัง
 • ทพญ.พิชญา ไชยรักษ์
 • ทพญ.พิฐชญาณ์ อัตวีระพัฒน์
 • ทพญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์
 • ทพญ.พิมพลักษณ์ หล่อวิริยากุล
 • ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์
 • ทพญ.พีริยา รัตนวงศ์ไพบูลย์
 • ทพ.พูนเพิ่ม ภวัครานนท์
 • ผศ.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
 • ทพญ.เพ็ญนภา ศรีวิชาญกุล
 • ทพญ.เพ็ญประภา ชิวชรัตน์
 • ทพ.ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล
 • ทพ.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
 • ทพ.ไพศาล ชัยวัฒน์
 • ทพญ.ภณิดา ณ สงขลา
 • ทพญ.ภัคญา ศรีทองสุข
 • ทพ.ภาณุมาศ ผลประเสริฐ
 • ทพ.ภาณุรัตน์ ลิมปศิริสุวรรณ
 • ทพ.ภูวดล โกศลอิทธิกุล
 • ทพ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
 • รศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
 • ทพญ.ยุพเรศ นิมกาญจน์
 • ทพญ.เยาวลักษณ์ สุขทวี
 • ทพญ.รชยา จินตวลากร
 • ทพญ.รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย
 • ทพญ.รัชฎากรณ์ อิสระพัฒนะพงษ์
 • ทพญ.รัชนี ประดิษฐธำรงค์
 • ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์
 • ทพ.รัฐเขตร ตรีสุทธาชีพ
 • ทพญ.รัฐติยา ปุณยานันต์
 • ทพญ.รัตติยา ฉั่วเจริญ
 • ทพญ.รัตนาภรณ์ ปิ่นทองพันธุ์
 • ทพญ.รัศมีจันทร์ กีรติสุขสกุล
 • ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส
 • ผศ.ทพญ.ฤทัยวัลคุ์ ฐิตโสมกุล
 • ทพญ.ลดา ชินวัตร
 • ทพญ.ลักษม์สิรี เลาหะนันท์
 • ทพ.ญ.ลัดดา วินารักษ์วงศ์
 • ทพญ.ลาวัลย์ สายพรชัย
 • ทพญ.วรพรรณ เลอวีน
 • ทพญ.วรรณจิรา ชุติมานุตสกุล
 • ทพญ.วรรณดี พลานุภาพ
 • ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.วรรณา สุชาโต
 • ทพญ.วรรณี ศรีตงกิม
 • ทพญ.วรรธิดา จิตตานนท์
 • ทพญ.วราภรณ์ เจนวากรวงศ์
 • นส วริศรา ปูรานิธี
 • ทพญ.วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล
 • ผศ.ทพ.วัชระ เพชรคุปต์
 • ศ.ทพ.วัฒนะ มธุราสัย
 • นาวาอากาศตรีวันเดช วชิรเสรีชัย
 • ทพญ.วันทนีย์ พฤกษ์สว่างวงศ์
 • ทพ.วัลลภ จันทร์สว่าง
 • ทพ.วาที รุ่งแสงทิวากร
 • ทพญ.วารณี ลินลาวรรณ
 • ทพ.วิกรานต์ แสงอุบล
 • ผศ.ทพญ.วิกันดา เขมาลีลากุล
 • ทพ.วิทยา วสุเมธารัศมี
 • ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
 • ทพญ.วิมลทิพย์ มุทานนท์
 • รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์
 • ทพญ.วีณา พานิชกุล
 • ทพ.วีระพล รุ่งนิศากร
 • ทพ.วุฒิ เกียรติวงศ์
 • ทพ.ศรายุทธ เจียรพงศ์ปกรณ์
 • ทพญ.ศรินทร ตนาวลี
 • ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์
 • ทพญ.ศศิธร สุธนรักษ์
 • ผศ.ทพญ.ดร.ศศิภา ธีรดิลก
 • นอ.ทพ.ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร
 • ทพญ.ศันสนีย์ อนันต์สกุลวัฒน์
 • ทพ.ศิริชัย ธรรมชาติอารี
 • ทพญ.ศิริพร พนิตจิตบุญ
 • รศ.ทพญ.ดร.ศิริมา เจริญผล
 • ทพศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร
 • ทพ.ศุภชัย เลิศนิมูลชัย
 • ทพญ.ศุภางค์ สมานสุขุมาล
 • ทพญ.ศุลีกร ไกรลาศศิริ
 • ทพ.สมเกียรติ ดุจหนึ่งคุณากร
 • รศ. พิเศษ ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ
 • รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล
 • ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สมพร เรืองผกา
 • ศ.ทพญ.สมรตรี วิถีพร
 • ทพญ.สมศรี กล้าจอหอ
 • ทพ.สมศักดิ์ เจิ่งประภากร
 • ทพ.สมศักดิ์ กิจสหวงศ์
 • ทพ.สมัย นครชัย
 • ทพญ.สโรชา พูลเกิด
 • ทพญ.สัจจพร พรรคอนันต์
 • ทพ.สิทธิวิชญ์ อมรพิมลธรรม
 • ทพญ.สินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร
 • ทพญ.สิริญญา รุ่งทวีกิจ
 • ทพญ.สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิล
 • ทพญ.สุกัลยา ธนกิจจารุ
 • ทพ.สุชนม์ วัตรุจีกฤต
 • ทพญ.สุดารัตน์ ถือพุทธ
 • ทพ.สุทธิ มาลัยวิจิตรนนท์
 • ทพญ.สุธาทิพย์ จงบรรดาล
 • อ.ทพญ.สุธาภา ศรีอรุโณทัย
 • ทพญ.สุธีตา ดิสถาพร
 • ทพญ.สุบงกช ทองกุม
 • ทพญ.สุปราณี ดีเสมอ
 • รศ.ทพญ.สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล
 • อ.ทพ.ดร.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
 • ทพญ.สุพิชชา สวัสดีมงคล
 • ทพ.สุภชัย เกียรติสกุลทอง
 • ผศ.ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
 • ทพญ.สุภีพันธุ์ บุณยรัตนสุนทร
 • ทพ.สุมิตร สูอำพัน
 • ทพ.สุรจิต สมงาม
 • รศ.ทพ.สุรชัย เดชคุณากร
 • ทพ.สุรัฐ กนกกุลชัย
 • ทพญ.สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์
 • ร.ศ.ทพญ.ดร.สุวรรณี ลัภนะพรลาภ
 • ทพ.สุวิทย์ ไทยธรรมยานนท์
 • ทพญ.หทัยชนก เจริญยิ่ง
 • ทพญ.หทัยชนก เจริญพงศ์
 • ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์
 • ทพญ.หนึ่งฤทัย ยอดทอง
 • ทพญ.อกนิษฐ์ อู่รังสิมาวงศ์
 • ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล
 • ทพ.อธิวัฒน์ หัสดาลอย
 • ทพญ.อนงค์นาถ นันทสุขเกษม
 • ทพ.อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล
 • ทพ.อภิเชษฐ์ ชัยยงค์สิริเสริญ
 • ทพ.อมรพงษ์ วชิรมน
 • ทพญ.อมรรัตน์ ไชยวงศ์
 • ทพญ.อรทัย (เมรชา) วัชรินทร์พร
 • ทพ.อรรถวุฒิ พฤฒิวรนันทน์
 • ทพญ.อรอุมา สันติสุขนิรันดร์
 • ทพญ.อรุณี ทิพย์ถาวรนูกูล
 • ทพญ.อังคณา จิรจิตการุณ
 • ทพญ.อัจฉรา มโนมัยพิบูลย์
 • ทพญ.อัญชลิกา สงวนดีกุล
 • ทพ.อาทิตย์ สิทธิพรชัย
 • ทพ.อำนาจ ลิขิตกุลธนพร
 • ทพ.อุดม ทองอุดมพร
 • ทพญ.อุไรวรรณ วิเศษศักดิ์สันติ
 • ผศ.ทพ.เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก
 • ทพ.เอกชัย คล้ายทอง
 • ทพ.เอกพงศ์ รำไพ
ที่มา: ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Reply
  


Forum Jump:


Browsing: 1 Guest(s)