• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บบอร์ดเกี่ยวกับทันตแพทย์
 • ติดตามเราได้ที่ Facebook @Job4Dent
 • มีข้อสงสัยหรือปัญหาอันใด โปรดติดต่อแอดมิน
Hello There, Guest! Login Register


รายชื่อทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ในประเทศไทย
#1
Information 
รายชื่อได้รับการอัพเดทเมือวันที่ 2 สิงหาคม 2560

[Image: fc964c278a83aaf125d4b4a91f381fff3c15d695.png]

รายชื่อข้างล่างนี้มีทั้งประเภท อนุมัติบัตร และ วุฒิบัตร

 • ทพญ.กนกรัช ศรีสุโข
 • ทพ.กมล บุดดา
 • ทพญ.กมลพร วัฒนเสริมกิจ
 • ทพญ.กรกช บริพันธกุล
 • ทพญ.กฤติรัตน์ เกียรติศิริโรจน์
 • ทพญ.กษมา จุลเสวก
 • ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล
 • ทพญ.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์
 • ผศ.ทพ.กุลภพ สุทธิอาจ
 • ทพญ.เกศสุดา โทวนิช
 • ทพญ.ขนิษฐา เนียมสิน
 • ทพ.จักรี องค์เทียมสัคค์
 • ทพญ.จิรพร จารุดิลก
 • ทพญ.จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ
 • ทพญ.จิสฎาวรรณ ริยะตานนท์
 • ทพ.จุมพล วรวงศ์พิทักษ์
 • ศ.คลินิกเกียรติคุณทพญ.จุไร นาคะปักษิณ
 • ทพญ.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา
 • ทพญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล
 • ทพญ.ฉันทนา ตุลาพรชัย
 • ทพ.ชนวุตม์ อัศวนันท์
 • ทพญ.ชวนพิศ สรรเพชร
 • ทพญ.ชะรอยบุญ ศาสตรสุข
 • รศ.ทพญ.ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์
 • ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
 • ทพ.ชัยสุรัติ ถกลภักดี
 • ดร.ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์
 • ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ
 • ทพ.เชาวน์จิตต์ บริบูรณ์
 • ทพ.โชติรส คูผาสุข
 • ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์
 • ทพญ.ฐิติมา นวสกุลจินดา
 • ผศ.ทพญ.ดร.ณปภา เอี่ยมจิรกุล
 • ศาสตราจารย์คลินิกณัฏยา อัศววรฤทธิ์
 • ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ
 • อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ
 • ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ
 • ทพ.ดนัย พรสถาพันธ์
 • พ.ท.หญิง ทพญ.ดวงรัตน์ พลนิวัตน์วงศ์
 • ผศ.ทพญ.ดร.ดาราพร แซ่ลี้
 • ผศ.ทพ.ตระกล เมฆญารัชชนานนท์
 • ทพญ.ดร.ตรีนุช เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
 • ทพญ.ถมรัตน์ เจนรักสุขุม
 • ทพญ.ธัญลักษณ์ ลิเอ็ม
 • ทพญ.ธิดาพร แซ่ลิ่ม
 • ผศ.ทพญ.ธิดารัตน์ อังวราวงศ์
 • ทพ.ธีรชัย ลิมป์ลาวัณย์
 • หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัช
 • ทพ.ธีรวัฒน์ ศรีภิรมย์
 • ทพญ.นพวรรณท์ นาควิโรจน์
 • ผศ.ทพญ.ดร.นภา สุขใจ
 • ทพญ.นวลนิตย์ พานิชชาติ
 • ทพญ.นวลพรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์
 • ทพญ.นันทิรา แต้สมบัติ
 • ทพญ.นาดา ศาสนกุล
 • ทพญ.นิธิวดี หอมจันทร์
 • ผศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล
 • ทพญ.นิรมล องอาจวาณิชย์
 • ผศ.ทพ.ดร.นิวัตร จันทร์เทวี
 • ทพญ.นุดี เอื้ออิทธิพร
 • ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
 • ทพ.บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์
 • ศ. ทพ.บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล
 • ศ.คลินิก เกียรติคุณ ทพ.เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์
 • ทพญ.ประณิธิดา กมลวานนท์
 • ผศ.ทพ.ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์
 • รศ.ทพ.ปราโมทย์ ลิมกุล
 • ทพญ.ปรารถนา ตั้งวัฒนาชุลีพร
 • ทพญ.ปรารมภ์ ซาลิมี
 • ทพญ.ปรียาวรรณ คงชมชัยวัฒน์
 • รศ.ทพ.ดร.ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล
 • ทพ.ปิยะ เหล่าสุนทร
 • ทพญ.เปรมวรา ตรีวัฒนา
 • ศ.เกียรติคุณ ทพญ.พจนรรถ เบญจกุล
 • ทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์
 • ทพญ.พนารัตน์ ขอดแก้ว
 • ทพญ.พรธิดา วิสุทธิวัฒนากร
 • อ.ทพญ.พรรณาภา สินธุประเสริฐ
 • ทพญ.พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์
 • รศ.ทพ.พิชิต โคตรจรัส
 • ทพญ.พิมพ์ญาดา สิทธิคุณกิตติ์
 • ทพญ.พิมพ์เดือน รังสิยากูล
 • อ.ทพญ.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ
 • ทพ.พิริยะ ยาวิราช
 • ผศ.ทพญ.พิศเพลิน ชนาเทพาพร
 • ทพ.พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์
 • ทพ.พีระ สิทธิอำนวย
 • ศ.พิเศษ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
 • ผศ.ทพญ.เพ็ญศรี สุทธิสารสุนทร
 • ผศ.ทพ.ไพฑูรย์ ดาวสดใส
 • ทพ.ไพฑูรย์ โรจนรัตน์
 • รศ.ทพ.ดร.ภัททพล อัศวนันท์
 • อ.ทพญ.ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์
 • นาวาโทภาณุ ปิ่นฤทัย
 • ทพ.ภาณุพงศ์ วงศ์ไทย
 • ทพญ.ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์
 • รศ.ทพญ.ดร.มรกต เปี่ยมใจ
 • อ.ทพญ.ดร.มะลิ พลานุเวช
 • ผศ.ทพญ.มาริสา สุขพัทธี
 • ทพ.แมนสรวง อักษรนุกิจ
 • รศ.ทพญ.ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง
 • รศ.ทพญ.รำไพ โรจนกิจ
 • ทพ.เลิศฤทธิ์ ศรินนภากร
 • ทพญ.วนัสนันท์ ลียวัฒนานุพงศ์
 • ทพ.วรธรรม ปัญญางาม
 • ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์
 • ทพญ.วรัญญา ชินการุญ
 • ทพวัชรศักดิ์ ตุมราศวิน
 • ผศ.ทพ.วัชรินทร์ มรรคดวงแก้ว
 • ทพญ.วันดี ชีรชานนท์
 • ผศ.ทพญ.ดร.วัลลภัทน์ แสนทวีสุข
 • ทพญ.วาสนา เมธาวีกุลชัย
 • ทพ.วิชญ กาญจนะวสิต
 • ทพ.วิทยา แช่มช้อย
 • ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์
 • ทพญ.วิภาวี จันทระ
 • ทพ.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์
 • ทพญ.วีรนุช ทองงาม
 • ทพ.วีระชัย ธรรมวานิช
 • ผศ.ทพญ.ดร.ศศิวิมล เสนาะกรรณ์
 • ผศ.ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ
 • ทพญ.ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล
 • ทพญ.ศิริลักษณ์ เพิ่มพงศ์โกศล
 • ทพ.ศุภบูรณ์ บุรณเวช
 • ทพญ.สกาว ถนัดสอนสาร
 • ทพ.สมชาย อุรพีพล
 • รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ จิตร์มงคลสุข
 • ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน
 • ทพ.สราวุธ หวังดุลยกิติ
 • ทพ.สัมฤทธิ์ เลิศปรัชญากุล
 • ทพญ.สิตา ถาวรนันท์
 • ทพ.สิทธิพร รัตนโสภา
 • ทพญ.สุชาดา โพธิกิจ
 • ทพ.สุชาต จี้มูล
 • ทพญ.สุดสุข ทองธรรมชาติ ถาวรธนสาร
 • ทพญ.สุดารัตน์ นับดี
 • ทพญ.สุธาสินี เกษมศานติ์
 • ทพญ.สุนี พงศ์โรจน์เผ่า
 • ทพ.สุวิทย์ ลิมป์ปัทมปาณี
 • ทพญ.โสภาวรรณ สุวลักษณ์
 • ทพญ.อภิญญา ว่องวัฒนาศิลป์
 • ผศ.ทพญ.อมรรัตน์ วงศ์ล่ำซำ
 • ทพญ.อรพินท์ โคมิน
 • ผศ.ทพ.อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์
 • ทพ.อรรถวิทย์ เดชะอำไพ
 • ทพญ.อัญชลี สุทธิพงษ์ไกวัล
 • ทพ.อัศวิน หวังเกียรติขจร
 • ทพญ.อิศราวัลย์ บุญศิริ
 • ทพญ.อุมาพร วิมลกิตติพงศ์
 • ทพญ.อุษณา พันอินทร์
 • อ.ทพญ.อุษณีย์ ปึงไพบูลย์
ที่มา: ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Reply
  


Forum Jump:


Browsing: 1 Guest(s)