• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บบอร์ดเกี่ยวกับทันตแพทย์
  • ติดตามเราได้ที่ Facebook @Job4Dent
  • มีข้อสงสัยหรือปัญหาอันใด โปรดติดต่อแอดมิน
Hello There, Guest! Login Register


รายชื่อทันตแพทย์สาขาทันตกรรมสำหรับเด็กในประเทศไทย
#1
Information 
รายชื่อได้รับการอัพเดทเมือวันที่ 2 สิงหาคม 2560

[Image: fc964c278a83aaf125d4b4a91f381fff3c15d695.png]

รายชื่อข้างล่างนี้มีทั้งประเภท อนุมัติบัตร และ วุฒิบัตร


[*]ทพญ.กองกาญจน์ พรสูงส่ง
[*]ร.ต.หญิงกอพร สมิตะโยธิน
[*]ทพญ.กัณฒพร ลักษณา
[*]พ.ต.หญิง ทพญ.กันติญารัชญ์ วรเทพพุฒิพงษ์
[*]ทพญ.กานต์นภัส ปีติอัครวัชร์
[*]ทพญ.กุลยา รัตนปรีดากุล
[*]ทพญ.ขวัญกมล ลาวัณย์รัตนากุล
[*]ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ
[*]นาวาโท ทพญ.ขวัญฤดี วัฒนธรรม
[*]ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
[*]ทพญ.เข็มพร กิจสหวงศ์
[*]ทพญ.จิตรวรี จิตตั้งสมบูรณ์
[*]ผศ.ทพญ.จินดา เลิศศิริวรกุล
[*]ทพญ.ชญาธร เรืองดิษฐ์
[*]ทพญ.ชญามณฑน์ ธนาโอฬาร
[*]ทพญ.ชนกฤดี ธงไชย
[*]ทพญ.ชัชฎาภรณ์ ปลอดโปร่ง
[*]รศ.ทพญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล
[*]ทพญ.ชุติมา อมรพิพิธกุล
[*]ทพญ.ชุติมา ธีระเรืองไชยศรี
[*]ทพญ.โชติรัตน์ รักธรรมสงบ
[*]ทพญ.ญดา ศรีงาม
[*]ทพญ.ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์
[*]ทพญ.ฐิตินันท์ สุคนธ์ฤทธิกร
[*]ทพญ.ณัชชาภัทร ธนพงศ์ไพสิฏฐ์
[*]ทพญ.พันโทหญิงณัฐฐา ไร่ทิม
[*]ทพญ.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา
[*]ทพญ.ณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ
[*]ทพญ.ดวงเดือน วีระฤทธิพันธ์
[*]ทพญ.ดวงธิดา ไพบูลย์วรชาติ
[*]ทพญ.ดวงรัตน์ โอวัฒนาพานิช
[*]ทพญ.ดารณี วัฒนาสันดาภรณ์
[*]ทพญ.ดุษฎี เกรียงเชิดศักดิ์
[*]ทพญ.ดุษฎี ก่อก้องวิศรุต
[*]ทพญ.ตรีษา ศาสตระรุจิ
[*]ทพญ.เตือนใจ พรมหาลา
[*]ทพญ.ทยาวีร์ ลิ่มสุวรรณ์
[*]ทพญ.ทราย พินิจไพฑูรย์
[*]ผศ.ทพญ.ดร.ทิพวัลย์ เตชะนิธิสวัสดิ์
[*]ผศ.ทพ.ธนิส เหมินทร์
[*]อ.ทพญ.ดร.ธัญญา สิทธิเสฏฐพงศ์
[*]พ.ท.หญิง ทพญ.ธิรดา เด่นอุดม
[*]ทพญ.ธีมาภรณ์ ณ สงขลา
[*]ทพญ.นพวรรณ โพชนุกูล
[*]ทพญ.นภา ชวนชัยสิทธิ์
[*]ทพญ.นรวรรณ โรจน์ลัคนาวงศ์
[*]ทพญ.นราวัลลภ์ เชี่ยววิทย์
[*]ทพญ.นันทนา ศรีอุดมพร
[*]ทพญ.นิรมล ใจซื่อ
[*]ทพญ.นิลุบล ช่วยบุญ
[*]ทพญ.นิศารัตน์ จันทรขำ
[*]ทพญ.นุชนรี อัครชนียากร
[*]ทพญ.นุชนารถ เปล่งศรีงาม
[*]ทพญ.บังอร จิระเกียรติ์
[*]ทพญ.บุณฑริกา อัครพิพัฒน์กุล
[*]ผศ.ทพญ.บุณยวรีร์ คงพัฒน์ยืน
[*]ทพญ.บุษกร เล็กเลิศศิริวงศ์
[*]ทพญ.เบญจพร ธนรติกุล
[*]ทพญ.เบญจวรรณ เลิศปันณะพงษ์
[*]ทพญ.ปทมา ตันโชติกุล
[*]ทพญ.ปนิดา คุณทรงเกียรติ
[*]ทพญ.ประไพ ชุณหคล้าย
[*]ทพญ.ประภารัตน์ ตั้งจิตเพียรพงศ์
[*]ทพญ.ปรานี ผึ้งไผ่งาม
[*]ทพญ.ปริญดา ทัศณรงค์
[*]รศ.ทพญ.ปริม อวยชัย
[*]ทพญ.ปวีณา คุณนาเมือง
[*]ทพญ.ปวีร์ลดา คุ้มญาติ
[*]ทพญ.ปิยนุช ยงรุ่งเรือง
[*]ทพญ.ปิยวัลย์ หอภัทรพุฒิ
[*]ทพญ.ปิยะรัชต์ เอี่ยมเจริญ
[*]ทพญ.ปิยะวรรณ ตั้งละมัย
[*]ทพญ.เปรมฤดี ปฐมกสิกุล
[*]ทพญ.พนารัตน์ รัตนวรวิภา
[*]ทพญ.พนิดา นาคะเกศ
[*]อ.ทพญ.พรทิพย์ ผจงวิริยาทร
[*]ทพญ.พรนภัส ว่องวานิชวัฒนะ
[*]ผศ.ทพ.ดร.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์
[*]ผศ.ทพญ.พรพรรณ อัศวาณิชย์
[*]ทพญ.พรพรรณ กิตติญาณปัญญา
[*]ทพญ.พลอยฉัตร อิงสกุลรุ่งเรือง
[*]ทพญ.พลอยชมพู ขุมทรัพย์
[*]ทพญ.พิชานัน ศรีสมหมาย
[*]ทพญ.พิชานาฏ หลิ่มวิรัติ
[*]ทพญ.พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์
[*]รศ.ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์
[*]ทพญ.ภคธิติ หุ่นเจริญ
[*]ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ
[*]ทพญ.ภาราณี สกุลคู
[*]ทพญ.มณฑลิกานต์ สนธิชัย
[*]ทพญ.มนวิภา เกียรติธนะบำรุง
[*]พ.ต.หญิงมโนวดี สารพานิช
[*]รศ.ทพญ.มาลี อรุณากูร
[*]ผศ.ทพญ.ยุวดี อัศวนันท์
[*]ทพญ.รตนอร จูห้อง
[*]ทพญ.รติชนก นันทนีย์
[*]พตอ.หญิงรพีพรรณ โชคสมบัติชัย
[*]ทพญ.รมย์ชลี บุญญะธนาสิทธิ์
[*]ผศ.ทพญ.รุจิรา เผื่อนอัยกา
[*]ทพ.เรืองวุฒิ เกตุภู่พงษ์
[*]ทพญ.ลมโชย วศินะเมฆินทร์
[*]ทพญ.ลลิดา อสัตถพฤกษ์
[*]ทพญ.ลินจง วีระเศรษฐ์ศิริ
[*]ทพญ.วนพร นพนาคีพงษ์
[*]ทพ.วรชน ยุกตานนท์
[*]ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์
[*]ทพญ.วรรณกร ศรีอาจ
[*]ผศ.ทพญ.วรรณา โล้วพฤกษ์มณี
[*]ทพญ.วรัญญา คีรีเรืองชัย
[*]ทพญ.วรัษฐา เทวบริรักษ์
[*]ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา
[*]ทพญ.วราณี วังกังวาน
[*]ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์
[*]ทพญ.วราวรรณ เกียรติเฉลิมวงศ์
[*]ทพญ.วริฏฐา ทองตัน
[*]ผศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ
[*]รศ.ทพญ.วัชราภรณ์ ทัศจันทร์
[*]ทพญ.วัลลภิษฐ์ วิสุทธิศักดิ์
[*]ทพญ.วิจิตรา ศรีอุฬารวัฒน์
[*]ทพญ.วิชุดา บูรณะเลิศไพศาล
[*]ทพญ.วิญญรักษ์ วุ่นซิ้ว
[*]ทพญ.วิภาดา อัศวรัตน์
[*]ทพญ.วิภาพรรณ โตสถาน
[*]ทพญ.วิลาวัลย์ เลาวกุล
[*]ทพญ.วิลาสินี บุญลาภทวีโชค
[*]ทพ.วิวัฒน์ ลี้ตระกูลนำชัย
[*]อ.ทพญ.วีริษฏา ยิ้มเจริญ
[*]ทพญ.ศรัณยา กลัดแก้ว
[*]ทพญ.ศวรรยา พฤฒิถาวร
[*]อ.ทพญ.ศศิพิมล จันทร์รัตน์
[*]อ.ทพญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ
[*]รศ.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย
[*]ศ.เกียรติคุณ พ.ท.ทพ.เศวต ทัศนบรรจง
[*]ทพญ.สดศรี สกุลพงศ์ยืนยง
[*]ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ
[*]ทพญ.สมพิศ ธรรมรังรอง
[*]รศ.ทพ.สมหมาย ชอบอิสระ
[*]ทพญ.สายศุภี อารยสันติวงษ์
[*]ทพญ.สิรพัชร์ ตรีธรรมพินิจ
[*]ทพญ.สิริสรรค์ จริยพงศ์ไพบูลย์
[*]ทพ.สุกริช พูลสุข
[*]เรืออากาศโท ทพญ.สุธาสินี เกตานนท์
[*]ทพญ.สุพจมาลย์ กิจฉวี
[*]ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์
[*]ทพญ.สุภาณี ไหลภาภรณ์
[*]ทพญ.สุมนา ไหวดี
[*]ทพญ.สุรัสวดี จันทร์วิทัน
[*]ทพญ.สุรีรัตน์ สูงสว่าง
[*]พ.ท.หญิงสุลัดดา สิริทรัพย์ไพบูลย์
[*]ทพญ.สุวรรณ ประสงค์ตันสกุล
[*]ทพญ.สุวิมล สุเมธิวิทย์
[*]ทพญ.เสาวภาคย์ สุชาตานนท์
[*]ทพญ.เหมือนฝัน ชูโชคชัย
[*]ผศ.ทพญ.อนัญญา ภาสวรกุล
[*]ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม
[*]ผศ.ทพญ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี
[*]ทพญ.อมรวรรณ ช่วยเรือง
[*]ทพญ.อรทัย ตันตยานนท์
[*]ทพญ.อรนิดา วัฒนรัตน์
[*]ทพญ.อรนุช อึ้งภากรณ์
[*]ทพ.อรรถกร เจียมเศรษฐ์
[*]ทพญ.อรอนงค์ พนังคสิริ
[*]รศ.ทพญ.อรอุมา อังวราวงศ์
[*]ทพญ.อรอุมา คงทวีเลิศ
[*]ทพญ.อะเคื้อ รักษ์ชน
[*]ทพญ.อัญรัตน์ มหาสะโร
[*]รศ.ทพญ.อัมพุช อินทรประสงค์
[*]ผศ.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
[*]ทพญ.อารยา เทียนก้อน
[*]ทพญ.อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์
[*]ทพ.โอภาส ริรัตนพงษ์
[*]ทพญ.ไอยเรศ เติมรุ่งเรืองเลิศ


ที่มา: ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Reply
  


Forum Jump:


Browsing: 1 Guest(s)