• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บบอร์ดเกี่ยวกับทันตแพทย์
 • ติดตามเราได้ที่ Facebook @Job4Dent
 • มีข้อสงสัยหรือปัญหาอันใด โปรดติดต่อแอดมิน
Hello There, Guest! Login Register


รายชื่อทันตแพทย์สาขาทันตกรรมหัตถการในประเทศไทย
#1
Information 
รายชื่อได้รับการอัพเดทเมือวันที่ 2 สิงหาคม 2560

[Image: fc964c278a83aaf125d4b4a91f381fff3c15d695.png]

รายชื่อข้างล่างนี้มีทั้งประเภท อนุมัติบัตร และ วุฒิบัตร
 • ทพญ.กรกมล สุขจิตร
 • ทพ.กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ
 • ทพญ.จารุพรรณ อุ่นสมบัติ
 • รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์
 • รศ.ทพญ.ดร.ชโณทัย เฮงตระกูล
 • ร.อ.หญิงชนกกานต์ ธงสมบัติ
 • รศ.ทพ.ชลธชา ห้านิรัติศัย
 • รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์
 • ทพญ.ชิตวรี ลีตระกูลวรรณา
 • ผศ.ทพญ.ถวัลยรัตน์ โหละสุต
 • อ.ทพ.ดร.ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร
 • ทพญ.นัทธ์ชนัน วิทยเจียกขจร
 • ทพ.บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย
 • ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ เอกวรพจน์
 • อ.ทพญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต์
 • ผศ.ทพ.ดร.พงศ์ พงศ์พฤกษา
 • อ.ทพญ.พิมพ์มาดา เกษรักษ์
 • ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล
 • ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์
 • ผศ.ทพ.พีรพงศ์ กุประดิษฐ์
 • ผศ.ทพญ.ดร.ภาวิณีย์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน
 • ผศ.ทพ.มนตรี จันทรมังกร
 • ทพญ.มินตรา วุฒิคุณ
 • ทพญ.มุรธา พานิช
 • ทพ.ยุทธนา คูวุฒยากร
 • ผศ.ทพญ.รังสิมา สกุลณะมรรคา
 • ทพญ.ลลิดา สุคนธมาน
 • ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
 • ทพญ.วรรณศรี อนุเมธางกูร
 • ผศ.ทพญ.วัชราภรณ์ คูผาสุข
 • รศ.ทพญ.วาสนา พัฒนพีระเดช
 • รศ.ทพ.วิทยา พัฒนพีระเดช
 • ผศ.ทพญ.วีระพร วีระประวัติ
 • ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ
 • ทพญ.ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร
 • ทพญ.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
 • ทพ.ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์
 • ผศ.ทพญ.สายใจ มธุราสัย
 • รศ.ทพญ.สายใจ ตัณฑนุช
 • ทพญ.สาวิตรี วะสีนนท์
 • ทพ.สิทธิกร คุณวโรตม์
 • ทพญ.สิริวัธน์ วัฒนพาณิชย์
 • ทพ.สุชิต พูลทอง
 • ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร
 • ทพญ.สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์
 • ทพญ.สุมนา จิตติเดชารักษ์
 • ทพ.อภิชัจ ทองทักษิณ
 • ทพ.อภิรักษ์ กิตติชัยศรี
 • ผศ.ทพ.อวิรุทธ์ คล้ายศิริ
 • ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข
 • ทพญ.อิสรา วงษ์ประภารัตน์
 • ทพ.ดร.เอกมน มหาโภคา
ที่มา: ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Reply
  


Forum Jump:


Browsing: 1 Guest(s)