• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บบอร์ดเกี่ยวกับทันตแพทย์
 • ติดตามเราได้ที่ Facebook @Job4Dent
 • มีข้อสงสัยหรือปัญหาอันใด โปรดติดต่อแอดมิน
Hello There, Guest! Login Register


รายชื่อทันตแพทย์สาขาทันตสาธารณสุขในประเทศไทย
#1
Information 
รายชื่อได้รับการอัพเดทเมือวันที่ 1 สิงหาคม 2560

[Image: fc964c278a83aaf125d4b4a91f381fff3c15d695.png]

รายชื่อข้างล่างนี้มีทั้งประเภท อนุมัติบัตร และ วุฒิบัตร

 • ทพ.กมล เศรษฐ์ชัยยันต์
 • ทพ.ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์
 • ทพญ.กันยารัตน์ คอวนิช
 • ผศ.ทพ.การุญ เลี่ยวศรีสุข
 • ทพ.โกเมศ วิชชาวุธ
 • ทพ.ขวัญชัย คันธมธุรพจน์
 • รศ.ดร.ทพญ.คมขำ พัฒนาภรณ์
 • รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์
 • ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล
 • ทพ.จอนสัน พิมพิสาร
 • ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์
 • ทพญ.จันทร์พิมพ์ หินเทาว์
 • ทพญ.จินดา พรหมทา
 • ทพญ.จิราพร ขีดดี
 • ทพ.จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย
 • ทพญ.จุฑามาศ ตรีรัตน์พันธ์
 • ทพ.ฉัตรชัย มาแก้ว
 • ทพ.เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล
 • ทพ.เฉลิมพงษ์ ชิตไทสง
 • ทพญ.ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์
 • ทพญ.ญาณี ใจแก้ว
 • ทพ.ณรงค์ สุขสุอรรถ
 • รศ.ทพญ.ณัฐพร ยูรวงศ์
 • ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
 • ผศ.ทพญ.ดวงใจ เล็กสมบูรณ์
 • ทพญ.ดาวเรือง แก้วขันตี
 • รศ.ทพ.ดร.ทรงชัย ฐิตโสมกุล
 • ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์
 • ผศ.ทพญ.ดร.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
 • ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล
 • ทพญ.ธิดา รัตนวิไลศักดิ์
 • ทพญ.ธิดารัตน์ นวนศรี
 • ทพญ.นนทลี วีรชัย
 • ทพญ.นนทินี ตั้งเจริญดี
 • ทพ.นฤมนัส คอวนิช
 • ทพ.นาริม โตะกานี
 • ทพญ.นาริศา หีมสุหรี
 • ทพญ.นิธินันท์ สกุลทอง
 • ผศ.ทพญ.นุสรา ภูมาศ
 • ทพญ.โนรีด้า แวยูโซ๊ะ
 • ทพ.บัญชา ภูมิอัครโภคิน
 • ทพญ.บานเย็น ศิริสกุลเวโรจน์
 • ทพญ.บุญเอื้อ ยงวานิชากร
 • รศ.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช
 • ทพ.ประสิทธิ์ วงค์สุภา
 • ทพ.ปองชัย ศิริศรีจันทร์
 • ทพ.ปัญญา ขวัญวงศ์
 • ทพญ.ปาริชาติ สรเทศน์
 • ทพ.ปิยะ ศิริพันธุ์
 • ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม
 • ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ
 • ทพญ.ผกาภรณ์ พิศาลธุรกิจ
 • ทพญ.พรรณี ผานิดานันท์
 • ทพญ.พัชราลักษณ์ เถื่อนนาดี
 • ทพญ.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
 • ทพญ.พิมพ์วิภา เศรษฐวรพันธุ์
 • ทพ.พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล
 • ทพ.พิศิษฐ์ สมผดุง
 • รศ.ทพ.พิสุทธิ์ สังขะเวส
 • ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่ง
 • รศ.ทพญ.ภรณี พีรานนท์
 • ทพ.ภราดร ชัยเจริญ
 • ทพญ.ภัทราภรณ์ หัสดิเสวี
 • ทพ.ภาณุศักดิ์ อินทสะโร
 • ทพญ.มัณฑนา ฉวรรณกุล
 • ทพญ.มัทนา เกษตระทัต
 • ทพญ.เมธินี คุปพิทยานันท์
 • รศ.ทพ.ดร.ยุทธนา ปัญญางาม
 • ผศ.ดร.ทพญ.ยุพิน ส่งไพศาล
 • ผศ.ทพญ.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
 • ทพญ.ระวีวรรณ ปัญญางาม
 • ทพญ.รักชนก นุชพ่วง
 • ทพญ.รัชฎา น้อยสมบัติ
 • ทพญ.เรวดี ต่อประดิษฐ์
 • ทพ.เริงสิทธิ์ นามวิชัยศิริกุล
 • ทพญ.ลักขณา อุ้ยจิรากุล
 • ทพญ.ลาวัณย์ บุณยมานนท์
 • ทพญ.วรรณศรี แก้วปินตา
 • ทพ.วรรธนะ พิธพรชัยกุล
 • ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต
 • ทพญ.วรางคณา เทียมภักดี
 • รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
 • ทพญ.วราภรณ์ จิระพงษา
 • ทพ.วราฤทธิ์ สฤษฎ์วานิช
 • ทพ.วสันต์ ตันติธรรมภูษิต
 • ทพญ.วังจันทร์ กิตติภาดากุล
 • ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา
 • ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์
 • รศ.ทพ.วัลลภ ภูวพานิช
 • ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ์
 • ทพญ.วิยดา ล้อมทอง
 • ทพญ.วิลาวรรณ จันจร
 • รศ.ทพญ.วิลาวัลย์ วีระอาชากุล
 • ทพ.วิวัฒน์ ธาราสมบัติ
 • รศ.ทพ.วีรศักดิ์ เหลืองจามีกร
 • ทพ.วีระ อิสระธานันท์
 • ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
 • ทพ.วุฒิพงศ์ ธนะขว้าง
 • ทพญ.ศรีสุดา ลีละศิธร
 • ทพญ.ศรุตา แสงทิพย์บวร
 • ทพญ.ศศิธร ไชยประสิทธิ์
 • ทพญ.ศันสณี รัชชกูล
 • ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย
 • ทพญ.ศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์
 • ทพญ.ศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ
 • ทพญ.ศุภกร ศิริบุรี
 • ทพ.สงวน ก่อธรรมนิเวศน์
 • ทพ.สมศักดิ์ เลิศจีระจรัส
 • ทพญ.สร้อยสน ธาราสมบัติ
 • ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล
 • ทพญ.สิตาภา พิจิตบันดาล
 • ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
 • ทพญ.สิริรัตน์ เกตุพงษ์พันธุ์
 • ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์
 • ทพญ.สุณี วงศ์คงคาเทพ
 • ทพญ.สุณี ผลดีเยี่ยม
 • ทพญ.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์
 • ทพ.สุทธิพงศ์ เชาวนาดิศัย
 • ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย
 • ผศ.ทพ.สุบิน พัวศิริ
 • ทพญ.สุปราณี ดาโลดม
 • ทพญ.สุพรรณี ศรีวิริยกุล
 • ทพ.สุรพล ตั้งสกุล
 • ทพญ.สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา
 • รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์
 • ผศ.ทพญ.เสมอจิต พิชพรชัยกุล
 • ทพ.อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี
 • ทพญ.อรฉัตร คุรุรัตนะ
 • รศ.ทญ.ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติ
 • ทพญ.อรพินท์ เค้าสงวนศิลป์
 • ทพญ.อรวรรณ นามมนตรี
 • ผศ.อังคณา เธียรมนตรี
 • อ.ทพญ.อัจฉรา วัฒนาภา
 • ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์
 • ทพญ.อาภาพรรณี เขมวุฒิพงษ์
 • ทพญ.อารยา ภิเศก
 • ทพญ.อารีย์ ภูมิประเสริฐโชค
 • ทพญ.อารีรัตน์ จันทร์หนู
 • ทพญ.อิ่มเอิบ สุทธิวรรณ
 • ทพ.อุทัยวรรณ กาญจนกามล
ที่มา: ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Reply
  


Forum Jump:


Browsing: 1 Guest(s)