• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บบอร์ดเกี่ยวกับทันตแพทย์
 • ติดตามเราได้ที่ Facebook @Job4Dent
 • มีข้อสงสัยหรือปัญหาอันใด โปรดติดต่อแอดมิน
Hello There, Guest! Login Register


รายชื่อทันตแพทย์สาขาปริทันตวิทยาในประเทศไทย
#1
Information 
รายชื่อได้รับการอัพเดทเมือวันที่ 2 สิงหาคม 2560

[Image: fc964c278a83aaf125d4b4a91f381fff3c15d695.png]

รายชื่อข้างล่างนี้มีทั้งประเภท อนุมัติบัตร และ วุฒิบัตร
 • อ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล
 • รศ.ทพญ.ดร.กนกวรรณ นิสภกุลธร
 • ทพญ.กนกวรรณ พัฒนไพรสณฑ์
 • ทพ.กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ
 • ทพญ.กษมา สิริยากร
 • ทพญ.กัญญมณฑ์ ลออคุณ
 • ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ
 • ทพญ.กาญจน์มนัส สังขะวัฒนะ
 • ทพญ.เกศริน ชัฎสุนทร
 • ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ
 • ทพญ.ขนิษฐา กิจเจริญไชย
 • ผศ.ทพญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์
 • ทพญ.จันทิมา ฉายศรี
 • ทพญ.จาริกา ลีรพงศ์นันต์
 • ทพญ.จิตนภา มหาพล
 • น.ท.หญิง ทพญ.จุฑาทิพย์ อุดมศักดิ์
 • รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ
 • ทพ.เฉลิมพร พรมมาส
 • พันเอกชนาธิป อมาตยกุล
 • ทพญ.ชนิดา เชื้อพลากิจ
 • ทพญ.ชินสุมน วงษ์มาก
 • ทพญ.ชูพร เตรียมรวยรื่น
 • ทพ.ไชยพร เทพชาตรี
 • ทพญ.ญาดา จารุวัฒนพานิช
 • ผศ.ทพญ.ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐกุล
 • รศ.ทพ.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
 • ทพ.ณัฐพันธุ์ ธนกิจจำรูญ
 • ทพญ.ณัทญา ศรีเมือง
 • ทพญ.ณาตยา นพรัตนกานต์
 • ทพญ.ดาเรศ บุรสิกพงศ์
 • ทพญ.ดุษฎี หอมดี
 • ทพ.ถิรพัฒน์ เปรมศิรินิรันดร์
 • รศ.ทพญ.ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์
 • ทพ.เทิดชัย ฐิตโสมกุล
 • ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ
 • ทพ.ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์
 • ทพ.ธนิตย์ วนิชนพรัตน์
 • รศ.ทพ.นพดล ศุภพิพัฒน์
 • ผศ.ทพ.นพดล เจือเจริญวสุชัย
 • ทพญ.นพมณี วงษ์กิตติไกรวัล
 • ทพญ.นพมาศ วิวัชรโกเศศ
 • รศ. ทพญ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ
 • รศ.ทพญ.นวลฉวี หงษ์ประสงค์
 • ทพญ.นารีนารถ จันทะคุณ
 • อ.ทพญ.นิตยา โชติกเสถียร
 • ทพญ.นิรมล ทองพูลสวัสดิ์
 • ทพญ.นิลนรา อารีธรรมศิริกุล
 • ทพญ.นุชนาถ โอปิลันธน์
 • ทพญ.เบญจพร มีหลีสวัสดิ์
 • ทพญ.เบญญาดา ธีระอรรถเวช
 • ทพ.ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์
 • ทพญ.ประพาฬศรี เรืองศรี
 • ทพญ.ปัณฑรี ชูสมบัติ
 • ทพญ.ปาริชาต ไพรคณะฮก
 • ทพญ.ปิยรัตน์ ทรงคุณ
 • ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช เพิ่มพานิช
 • ทพญ.ปิยะวดี โพธิรักษานนท์
 • ร้อยเอกหญิงปิยาภา ภู่ประเสริฐ
 • ทพญ.ผุสดี ศรีเจริญ
 • ศ.คลินิก ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์
 • นาวาโทพงศ์ภัณฑ์ ภูรีโรจน์
 • ทพญ.พรรณทิพย์ บุญสุริยพันธ์
 • ทพญ.พรรณวดี พันธัย
 • ทพญ.พัสสินี ช่างสุพรรณ
 • ผศ.ทพญ.พิณทิพา บุณยะรัตเวช
 • ทพญ.พินีกาญจน์ ลาภานันท์
 • รศ.ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์
 • ทพญ.แพรวไพลิน สมพีร์วงศ์
 • ทพญ.ภัครดา ภู่สุดแสวง
 • ทพ.ร้อยโทภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร
 • ทพญ.มลิสาร์ โลหกุล
 • อ.ทพ.มหัทธน พูลเกษร
 • รศ.ทพญ.มัลลิกา ศิริรัตน์
 • ทพญ.มุทิตา ว่องสุวรรณเลิศ
 • รศ.ทพ.ยสวิมล คูผาสุข
 • ทพญ.รมณีย์ ขัดเงางาม
 • ทพญ.รัชนีวรรณ์ รัตนานุพงศ์
 • ผศ.ทพญ.รัตนา อัมไพรวรรณ
 • ทพญ.รัตมณี ตันตราวงศ์
 • ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา
 • ทพญ.รุจิราภรณ์ เอี่ยมศรี
 • ทพญ.วรรณพร ภูษิตโภยไคย
 • ทพญ.วรรณฤดี ลิ้มศรีเจริญ
 • ผศ.ทพญ.วราภรณ์ บัวทองศรี
 • ผศ.ทพญ.วราภรณ์ สุวรรณรงค์
 • ศ.คลินิก.ดร.ทพญ.วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต
 • ทพญ.วันศิริ จันทร์ศิริวัฒนา
 • ทพญ.วาริธร โฆษิตภูมิเวท
 • เรืออากาศเอกหญิงวิทิตา ตุมราศวิน
 • ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์
 • ทพญ.วิมลกาญจน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์
 • ทพญ.ศศิรินทร์ เยี่ยมสถาน
 • ผศ.ทพญ.ศานุตม์ มังกรกาญจน์
 • ทพญ.ศิริกาญจน์ อรัณยะนาค
 • ทพญ.สกุลรัตน์ เชาว์วิศวชัย
 • ผศ.ทพญ.สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์
 • ร.อ.หญิง ทพญ.สรนีย์ เศรษฐภักดี
 • อ.ทพ.สวัสดิศักดิ์ นาแถมพลอย
 • ทพ.สิทธิพร เทพบรรเทิง
 • ทพญ.สิริรัตน์ วีระเศรษฐกุล
 • ทพญ.สุกัญญา พิมาพันธุ์ศรี
 • พลเรือตรีหญิง ทพญ.สุชาดา วุฑฒกนก
 • ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ์
 • ทพญ.สุชาตา ลิ้มมหาคุณ
 • ทพญ.สุณิสา อินทรนนท์วิไล
 • ทพญ.สุปราณี เบ็ญจสุพัฒนนันท์
 • ทพ.สุพจน์ ตามสายลม
 • ทพญ.สุพรรัตน์ สกุลศักดิ์ศรี
 • ผศ.ทพญ.สุพัตรา แสงอินทร์
 • ทพ.สุรศักดิ์ บุญญาศิริรัตน์
 • ทพ.สุวิทย์ เจียรมณีโชติชัย
 • รศ.ดร.แสงโสม ประจะเนย์
 • ศ.คลินิก ทพญ.อนงค์พร ศิริกุลเสถียร
 • ผศ.ทพญ.อนัญญา พรหมสุทธิ
 • ทพ.อนุชิต จันทรากุล
 • ทพญ.อรกานต์ สังฆ์คุ้ม
 • ทพ.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย
 • ผศ.ทพญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร
 • รศ.ทพ.อรุณ ทีรฆพงศ์
 • ทพญ.อัศวินี ทิมแสง
 • ทพ.อาณาจักร์ ฉันทนะสุขศิลป์
 • ทพ.อารภัฎ ธินรุ่งโรจน์
 • ทพญ.อาวีณา ทัศนเสวี
 • ทพ.อิทธิรัฐ พิมพ์สุตะ
ที่มา: ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Reply
  


Forum Jump:


Browsing: 1 Guest(s)