• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บบอร์ดเกี่ยวกับทันตแพทย์
 • ติดตามเราได้ที่ Facebook @Job4Dent
 • มีข้อสงสัยหรือปัญหาอันใด โปรดติดต่อแอดมิน
Hello There, Guest! Login Register


รายชื่อทันตแพทย์สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ในประเทศไทย
#1
Information 
รายชื่อได้รับการอัพเดทเมือวันที่ 1 สิงหาคม 2560

[Image: fc964c278a83aaf125d4b4a91f381fff3c15d695.png]

รายชื่อข้างล่างนี้มีทั้งประเภท อนุมัติบัตร และ วุฒิบัตร

 • ทพญ.กฤษณา ไตรยปัญจวิทย์
 • ผศ.ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ
 • ทพ.กานต์ โอฬารรัตน์มณี
 • ทพญ.กุลชลี ฉัตรวีระชัยกิจ
 • อ.ทพญ.กุลนันทน์ ดำรงวุฒิ
 • ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์
 • ทพญ.เกศรินทร์ เจริญแสงสุริยา
 • ผศ.ทพญ.ดร.เกษรา ปัทมพันธุ์
 • ทพ.ขจรเดช วนรัตน์
 • ทพญ.ขวัญจิต บุญประเสริฐ
 • ทพญ.จันทนา วังจั๋น
 • ทพญ.จารุมา ศักดิ์ดี
 • ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์
 • ผศ.ทพญ.เจนจิรา ถิระวัฒน์
 • ทพ.ฉันทวัฒน์ สุทธิบุณยพันธ์
 • ทพญ.เฉลิมขวัญ ภู่วรวรรณ
 • ทพญ.ชญานี ชัชวานิชกุล
 • ทพญ.ชนาศรี บรรเจิดเชิดชู
 • ทพ.ชยุตพล เปล่งวิทยา
 • ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน
 • ทพ.ชุณห์ทวี โสภณสกุลแก้ว
 • รศ.ทพญ.ชุติมา มังกรกาญจน์
 • ทพ.ฐานวุฒิ คงปรีชา
 • ทพญ.ฐิตาภา ภิญโญโสภณ
 • อาจารย์ฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ
 • ทพญ.ณปภัช นิธิศวณิช
 • ทพ.ณัฏฐวิทย์ นันบุญตา
 • ทพ.ดนัยณัติ ปัทมวรคุณ
 • อ.ทพญ.ดวงรัตน์ กรสุวรรณสิน
 • ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล
 • ทพ.เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน
 • ทพญ.ทวินันท์ พานพิศ
 • ผศ.ทพญ.ธนะเพ็ญ ศรีสุวรรณ
 • ทพญ.ธาราธร สุนทรเกียรติ
 • ทพญ.ธีรนุช สัณหรัติ
 • ทพ.นรชัย วงศ์กรเชาวลิต
 • ทพญ.นลินสุดา วงศ์สวัสดิ์
 • ผศ.ทพญ.นารี ตุลานันท์
 • ทพญ.น้ำฝน สุขเกษม
 • ทพญ.นิชนันท์ โคตรวงษา
 • ทพ.นิรันดร โถทองคำ
 • ทพญ.นิศานาถ ประวีณวงศ์วุฒิ
 • ผศ.ทพญ.บุญรัตน์ สัตพัน
 • ทพ.ปกิต ตุ้งสวัสดิ์
 • ทพญ.ปภาภรณ์ เตชะพิชญ์อนันต์
 • ทพญ.ปภาวิน อนุศักดิ์เสถียร
 • ทพญ.ประภัสสร พลอยแสงงาม
 • ทพ.ประเสริฐ พงศ์อัครกุล
 • ทพ.ปวีพงศ์ ถนอมเพ็ชรสง่า
 • รศ.ทพญ.ดร.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
 • ทพญ.ปาริชาติ ตั้งกฤษณขจร
 • ทพญ.ปิยะนุช ชนะจรัญวิทย์
 • รศ.ทพญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัย
 • ทพ.ปุณยวีร์ วีระโสภณ
 • ทพ.เผ่าเทพ อึ๋งสกุล
 • ทพ.พรวิทย์ จารุกิจโสภา
 • ทพญ.พัชรินทร์ ปอแก้ว
 • พ.ต.หญิง ทพญ.พิมพ์นลิน ไชยรังสฤษดิ์
 • ทพ.ภาณุพงษ์ จิรเดโชชัย
 • ทพญ.ภาวี ปิติเจริญพันธ์
 • ทพ.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล
 • ทพ.มงคล เด่นเพชรกุล
 • รศ.ทพญ.คุณเมตตจิตต์ นวจินดา
 • ทพญ.ยุพาพร กาญจนวรุตม์
 • ทพ.รังสิต เมฆารักษ์ภิญโญ
 • ทพญ.รัชฎา โมชฎาพร
 • ทพญ.ฤทัยรัตน์ ว่องกิตติพงษ์
 • ทพญ.ลัดดา เตชะรุ่งไพศาล
 • ทพญ.วรรณวิสา จิโรจนนุกุล
 • ศ.คลินิก ทพญ.วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์
 • ทพญ.วิทิตา จินตนาวัน
 • ผศ.ทพ.ดร.วีระ เลิศจิราการ
 • ทพ.วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง
 • ทพ.วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์
 • ทพญ.ศรีประกาณฑ์ สุภเทพ
 • ทพญ.ศศิวรรณ เวสยาสถิต
 • ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์
 • ทพญ.ศิริกาญจน์ เจนวัฒนาเวช
 • ทพญ.ศิริณา พฤฒิวรวงศ์
 • รศ.ทพญ.ศิริพร ทิมปาวัฒน์
 • ทพญ.ศุภกัญญา อร่ามเรือง
 • รศ.ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล
 • ทพ.ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์
 • ทพญ.สมจินตนา สมบัติไพรวัน
 • ทพ.สมชาติ กาญจนวัฒนา
 • ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ
 • ทพญ.สรัญญา วงศ์ศรีสุชน
 • ทพญ.สวิชญา สามไชย
 • ทพญ.สายสวาท ทองสุพรรณ
 • ทพญ.สาลินี รุ่งหิรัญสกุล
 • ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
 • พล.ต.ต.ทพ.ดร.สุทัตต์ จารุดิลก
 • ทพญ.สุธาสินี ประชานุรักษ์
 • รศ.ทพ.สุรสิทธิ์ เกียรติพงษ์สาร
 • ทพ.สุวิทย์ วิมลจิตต์
 • ศ.คลินิก ทพญ.อมรา ม่วงมิ่งสุข
 • ทพญ.อรชร ทองบุราณ
 • ทพญ.อริชสา เจริญมิตร
 • รศ.ทพญ.ท่านผู้หญิงอรุณี ราชากร
 • ผศ.ทพญ.ดร.อังสนา ใจแน่น
 • ทพญ.อัจฉรา อิงประพันธ์กร
 • ทพญ.อัจนา พูนแก้ว
 • ผศ.ทพญ.อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า
 • ทพญ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต
 • ทพญ.อุษณีย์ อุ่ยวัฒนพงศ์
ที่มา: ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
Reply
  


Forum Jump:


Browsing: 1 Guest(s)